របៀបសងប្រាក់

ក. លោកអ្នកអាចសងប្រាក់មក កាស២៤សេវីស វិញតាមមធ្យោបាយងាយស្រួលដូចខាងក្រោម៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន៖  ទ្រូម៉ានី (True Money)
លេខគណនី    ៖  XXXXXXX
លេខទូរស័ព្ទ៖      077 43 53 18

 

 

 

 

 

ខ. ផ្តល់វិក្កយបត្របង់ប្រាក់មកយើងខ្ញុំ

          ១. សរសេរលេខកូដកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ XXXX នៅលើវិក្កយបត្រផ្ទេរប្រាក់

          ២. ថតវិក្កយបត្រផ្ទេរប្រាក់ផ្ញើមកBrothers Cashក្នុង Private Messenger

បញ្ជាក់ៈ

          លេខកូដ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ XXXX របស់លោកអ្នកមាននៅក្នុងសារដែលសហការីយើងខ្ញុំបានផ្ញើរជាសារជូនតាមអ៊ីម៉ែល និងទូរស័ព្ទដៃបន្ទាប់ពីកម្ចីត្រូវបានអនុម័ត។​

          

          លោកអ្នកត្រូវសងប្រាក់សរុបមកBrother Cashឲ្យបានមុន ឬយ៉ាងយូរត្រឹមម៉ោង ៤:៣០ល្ងាចនៃថ្ងៃកំណត់សងប្រាក់។

          ករណីបង់យឺតយ៉ាវត្រូវទទួលពិន័យពីរដងនៃប្រាក់កម្រៃដោយគិតតាមសមមាត្រតាមចំនួនថ្ងៃយឺត។